1. Organizacja Konkursu

1.1 Organizatorem Konkursu zorganizowanym na blogu https://www.qrkoko.pl jest Maximus Maciej Krauze z siedzibą w Poznaniu 60-105, ul. Kopanina 54/56 (dalej Organizator).
1.2 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 1 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Organizator przeprowadza Konkurs w domenie pod adresem: https://www.qrkoko.pl

2. Postanowienia Konkursu

2.1. W Konkursie może wziąć udział osoba (dalej Uczestnik), która spełnia łącznie następujące warunki:
a. wyrazi zgodę na uczestnictwo w Konkursie i akceptuje niniejszy Regulamin
b. spełni wymogi niniejszego Regulaminu.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2.3 Konkurs odbędzie się w dniach od 16.09.2015 do 30.09.2015 roku.
2.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 05.10.2015 roku.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odrzucenia prac uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.6 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

3. Zasady Konkursu

3.1 Konkurs polega na wykonaniu pracy w technice, od której zaczynałaś/łeś naukę rękodzieła. Praca musi być wykonana specjalnie na konkurs.
3.2 Zdjęcie pracy nie może być opublikowane w Internecie wcześniej niż przed ogłoszeniem wyników konkursu.
3.3 Technika wykonania pracy jest dowolna.
3.4 Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zdjęcie pracy na adres: konkurs@pasart.pl, z dopiskiem w tytule „Konkurs Pasart”. Zdjęcie powinno przedstawiać przód i tył wykonanej pracy. Do zdjęcia dołącz krótki opis historii Twojej pracy – kiedy zaczełaś/łeś naukę swojej pierwszej techniki i jaki zaobserwowałaś/łeś postęp w swojej ulubionej technice na przestrzeni czasu.
3.5 Jedna osoba może przysłać 1 pracę.
3.6 Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
a. imię i nazwisko autora,
b. numer telefonu (potrzebny wyłącznie do ewentualnego poinformowania o wygranej),
c. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że biorę udział w Konkursie „Moja handmadowa historia” i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu. Jednocześnie Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę: Maximus Maciej Krauze dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że praca konkursowa jest moim dziełem i nie narusza praw oraz dóbr osób trzecich”.
3.7 Termin nadsyłania prac mija 30.09.2015 roku.
3.8 Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, w skład którego wchodzą Marta Krauze (Organizator Konkursu) oraz Agata Garbowska (autorka bloga https://qrkoko.pl).
3.9 Jury, w ocenie prac będzie brało pod uwagę:
a. oryginalność i unikatowość projektu,
b. ładnie wykonane zdjęcia.
3.10 Wysyłając zgłoszenie Konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć w celu ich publikacji w serwisie Facebook, na stronach https://qrkoko.pl, http://blog.pasart.pl oraz innych serwisach internetowych.

4. Nagrody

4.1 W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody:
I miejsce – 200zł do wykorzystania w sklepie pasart.pl
II miejsce – 150zł do wykorzystania w sklepie pasart.pl
III miejsce – 100zł do wykorzystania w sklepie pasart.pl
4.2 Wyniki Konkursu, wraz z opublikowaniem prac konkursowych pojawią się na stronie https://qrkoko.pl
Laureaci otrzymają również powiadomienia drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefoniczne.
4.3 Nagrody zostaną wysłane drogą mailową, w postaci unikatowych kodów. Kody wpisuje się w pole „Kod promocyjny” w podsumowaniu zamówienia w sklepie http://pasart.pl.
4.4 Organizator pokrywa koszty wysyłki produktów wybranych w ramach nagrody.
4.5 W przypadku nie podjęcia przez uczestnika nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania jej do dyspozycji Uczestnika, prawo do nagrody wygasa.
4.6 Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4.7 Każdy z Uczestników może otrzymać jedną nagrodę.

5. Postepowania reklamacyjne

5.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną do dnia 31.10.2105 roku na adres: sklep@pasart.pl z dopiskiem w tytule „Reklamacja Konkurs”.
5.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
5.3 Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Jury decyzji, co do wyboru zwycięzców Konkursu.
5.4 Reklamacje rozpatruje komisja w ciągu 5 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5.5 O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, mailem wysłanym na adres Reklamującego.
5.6 Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie,
wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
6.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
6.3 Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. przekazania nagród,
d. wysłania informacji związanych z Konkursem
e. celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na w pełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łącz internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
6.6 Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez uczestników Konkursu należy kierować na adres: sklep@pasart.pl
6.7 Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstaw żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
6.8 Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
6.9 Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
6.10 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.